@TODO: Page Title

Regulamin kursów

 

I  Organizator szkoleń

1. Organizatorem szkoleń jest Polskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej – 42-208 Częstochowa, ul. Brzezińska 6a, NIP 5732850367, REGON 2436219932. 

Powyższy adres jest równocześnie adresem do korespondencji. 

 

 

Kontakt z usługodawcą można uzyskać przez:

● kontakt telefoniczny: 34-363-68-20 lub 34-361-33-95

● kontakt mailowy: sekretariat@pshs.pl

 

Obowiązki organizatora

● Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom godne warunki odbywania kursu.

● Organizator dba o bezpieczeństwo uczestników w miejscu trwania kursu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

● Organizator kursu jest zobowiązany dokonać wyboru miejsca prowadzenia kursu w taki sposób, aby spełniało ono

wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP oraz przepisach sanitarnych. 

● Organizator zobowiązuje się, aby przebieg kursu był zgodny z harmonogramem kursu podanego na stronie internetowej https://msz.czest.pl

● Organizator zobowiązuje się do realizacji szkolenia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. 

● Po zakończeniu kursu organizator wystawia każdemu uczestnikowi zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. 

● Certyfikat w języku angielskim jest wystawiany na prośbę uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do dopłaty 100 zł. 

 

II Szkolenia 

● Polskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej organizuje szkolenia doszkalające, których zakres oraz terminy są dostępne na stronie internetowej: https://msz.czest.pl, https://pshs.pl oraz na innych stronach.

● W kursie mogą wziąć udział asystentki stomatologiczne, higienistki stomatologiczne,lekarze stomatolodzy oraz lekarze medycyny.

● Kurs może być prowadzony w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym. 

● Szkolenia prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej są płatne. 

● Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany terminu szkolenia co najmniej 3 dni przed szkoleniem, gdy grupa liczy mniej niż 5 uczestników, bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. W przypadku zdarzeń losowych, nieprzewidzianych (np. choroby prowadzącego) 

● Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu bez roszczeń względem kursantów o czym zobowiązuje się poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem.

● W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w kursie lub nie zgłoszenia się w dniu kursu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

● W przypadku zmiany wybranego kursu uczestnik może zmienić wpłatę za szkolenie co najmniej 30 dni przed terminem kursu. Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty różnicy w cenie. 

● Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W kursie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników. 

● W przypadku większej ilości zgłoszeń na kurs (niż maksymalna liczba uczestników) o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. 

● Uczestnicy zapisani na szkolenie dostają potwierdzenie terminu oraz odbycie się kursu co najmniej 2 dni przed terminem szkolenia. Potwierdzenie może być wysyłane drogą telefoniczną/sms/mailową. 

● O zmianie terminu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej 2 dni przed przewidywanym terminem kursu drogą telefoniczną/sms/mailową. 

 

III Zgłoszenie uczestnictwa 

● Zgłoszenie uczestnictwa w kursie można składać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://msz.czest.pl i https://pshs.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 34-363-68-20 lub 34-361-33-95. 

● W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane do faktury. 

Wyżej wymienione dane, są potrzebne do wystawienia zaświadczeń oraz certyfikatów ukończenia szkolenia. 

 

IV Zmiany terminu szkolenia, sytuacje nieprzewidziane 

● Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany terminu szkolenia co najmniej 2 dni przed szkoleniem, gdy grupa liczy mniej niż 5 uczestników, bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli Wpłacającego.

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. W przypadku zdarzeń losowych, nieprzewidzianych (np. choroby prowadzącego) 

● Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu bez roszczeń względem kursantów o czym zobowiązuje się poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem.

● W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w kursie lub nie zgłoszenia się w dniu kursu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

● Uczestnik może zmienić wpłatę za szkolenie co najmniej 30 dni przed terminem kursu. Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty różnicy w cenie. 

 

V Prawa i obowiązki uczestnika kursu 

● W trakcie szkolenia uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do utrzymywania należytej kultury osobistej, poszanowania porządku i dyscypliny szkolenia. Niezastosowanie się do niniejszych zasad skutkuje wykluczeniem z udziału w kursie bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu. 

● Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własności kursantów po jego zakończeniu. 

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania kursu.

● Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie celowe zniszczenia na terenie odbywania się szkolenia oraz uszkodzenia sprzętu, wykorzystywanego niezgodnie z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy. 

● Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych/ wizerunku w celach marketingowych. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w kursie. 

 

VI Ceny szkoleń oraz warunki płatności 

● Ceny szkoleń są dostępne na stronie internetowej:  https://msz.czest.pl lub https://pshs.pl

● Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za szkolenie przelewem do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe:

 

Konto bankowe : ING Bank

83 1050 1227 1000 0090 6418 5409

 

W tytule przelewu uczestnik wpisuje: nazwę kursu, datę szkolenia oraz swoje imię i nazwisko. 

● Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką w dniu szkolenia. 

● O kolejności zakwalifikowania uczestników na kurs decyduje kolejność wpłat. Kandydaci niezakwalifikowani zostaną powiadomieni o braku wolnych miejsc telefonicznie/sms/mailowo i zostaną automatycznie zakwalifikowani na kolejny termin kursu.

 

VII Zaświadczenia i certyfikaty 

● Po zakończeniu kursu organizator wystawia każdemu uczestnikowi zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. 

● Certyfikat w języku angielskim jest wystawiany na prośbę uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do dopłaty 100 zł. 

 

VIII Reklamacje 

● Uczestnik ma prawo do składania reklamacji. 

● Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby organizatora lub drogą mailową w terminie do 7 dni po zakończeniu kursu. Po upływie 7 dni reklamacje nie będą rozpatrywane.

● Uczestnik otrzyma odpowiedź w formie telefonicznej/listownej/mailowej do 14 dni od otrzymania reklamacji. 

● Uczestnicy mogą przesyłać listownie bądź drogą mailową tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu propozycje zostaną rozpatrzone przez organizatora z należytą starannością. 

 

IX Postanowienia dodatkowe 

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

● Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

● Sytuacje nie przedstawione w regulaminie będą rozwiązywane za pomocą zdrowego rozsądku.